கணிதம் 9 தவணை 2 பாட உள்ளடக்கம்

Created by www.eKalvi.org - © 2019


அலகு10: நேர்விகிதசமன்

10.1    நேர்விகிதசமன் அறிமுகம்
10.2     அலகுமுறையில் நேர்விகிதசமன்
10.3    விளக்கமளிக்கும் முறையில் நேர்விகிதசமன்
10.4    அட்சரகணிதமுறையில் நேர்விகிதசமன்
10.5    நாணயமாற்று விகிதம்
அலகு10     நேர்விகிதசமன் பயிற்சி

அலகு11: கணிகருவி

11.0    அறிமுகம்
11.1    கணிகருவி மூலம் கணித்தல்
11.1    தொடர்ச்சி
11.2    சாவி
11.3    வர்க்கசாவி
11.4    வர்க்கமூல சாவி
அலகு11 கணிகருவி பயிறசி்

அலகு12: சுட்டிகள்

12.0    அறிமுகம், மீட்டல்
12.1    வலுக்களை பெருக்குதல்
12.2    வலுக்களை வகுத்தல்
12.3    மறை சுட்டி
12.4    பூச்சிய சுட்டி
12.5    வலுவின் வலு
அலகு12    சுட்டிகள்பயிற்சி

அலகு13: மட்டந்தட்டல் விஞ்ஞானமுறை குறிப்பீடு

13.0    பாட அறிமுகம்
13.1    விஞ்ஞான முறை குறியீடு விளக்கம்
13.2    விஞ்ஞான முறை குறியீட்டுக்கு மாற்றல்
13.3    விஞ்ஞன முறையை சாதாரண முறைக்கு மாற்றல்
13.4    பத்திற்கு மட்டந்தட்டல்
13.5    மட்டந்தட்டல 100,100ற்கு
13.6    தசமஎண்களை மட்டந்தட்டல்
அலகு13    மட்டந்தட்டல் பயிற்சி

அலகு14: ஒழுக்குகள்


14.0     ஒழுக்கு அறிமுகம்.

14.1    அடிப்படை ஒழுக்குகள்
14.2    அடிப்படை ஒழுக்குகள் மேலும்.
14.3    செங்குத்து அமைத்தல்
14.4    கோண இருசமகூறாக்கி
14.50    கோணம் அமைத்தல் 60,120
14.51    கோணம் அமைத்தல் 30,90
14.52    கோணம் அமைத்தல் 45
14.53    கோணத்தை பிரதி செய்தல்
அலகு14   ஒழுக்குகள் பயிற்சி

 

அலகு15: சமன்பாடுகள்


15.0    எளிய சமன்பாடு
15.1    அடைப்புகளுடைய சமன்பாடு
15.2    பின்னங்களுடன் எளிய சமன்பாடு
15.3    ஒருங்கமை சமன்பாடு
அலகு15    சமன்பாடுகள் பயிற்சி1
அலகு15    சமன்பாடுகள் பயிற்சி2

 

அலகு16:முக்கோணியின்கோணங்கள்


16.0    அறிமுகம், மீட்டல்
16.1    முக்கோணியின் அகக்கோணங்கள்
16.2    முக்கோணியின் புறக்கோணங்கள்
அலகு16    முக்கோணியின் கோணங்கள் பயிற்சி

 

அலகு17: சூத்திரங்கள்


17.0    சூத்திரங்கள்அறிமுகம்
17.1    எழுவாய்மாற்றம்
17.2    பிரதியீடு
அலகு17 சூத்திரங்கள் பயிற்சி

 

அலகு18: வட்டபரிதி


18.0    வட்டம் மீட்டல்
18.1    விட்டம் அளவிடல்
18.2    பரிதியை அளவிடல்
18.3    அரைவட்ட அடரின் சுற்றளவு
18.4    வட்டபரிதி பிரசினம் தீர்த்தல்
அலகு18    வட்டபரிதி பயிற்சி

அலகு19: பைதகரஸ்தொடர்பு


19.0    அறிமுகம் வரை
19.10    பைதகரஸ் தொடர்பில் செயற்பாடுகள்
19.11    உதாரண வினா
19.12    செயற்பாடு_பைதகரஸ் முடிவை நிறுவல்
19.13    பைதகரஸ் மும்மை
19.20    பைதகரஸ்பிரசினம்தீர்த்தல்
அலகு19     பைதகரஸ் பயிற்சி

அலகு20: நேர்கோட்டுவரைபு


20.0     ஆள்கூற்றுத்தளம், வரைபு மீட்டல்
20.1     சார்புகள்
20.21     y=mx வரைபுகள் விளக்கம்
20.22     y=mx உதாரணங்கள்
20.31     y=mx வரைபுகள்
20.32     ax+by=c வரைபுகள்
அலகு20    நேர்கோட்டுவரைபு பயிற்சி