கணிதம் 9 தவணை 3 பாட உள்ளடக்கம்

Created by www.eKalvi.org - © 2019

unit21: சமனிலி

 21.00    கற்றல்பேறு
21.01    குறியீடு, எண்கோடு விளக்கம
21.02    அறிமுகம், மீட்டல்
21.1    சமனிலி தீர்த்தல்1
21.2     சமனிலி தீர்த்தல்2

 சமனிலி பயிற்சி

unit22: தொடைகள்

22.0    கற்றல்பேறு
22.0    தொடைகள் அறிமுகம்
22.1    முடிவுள்ளமுடிவிலிசமசமவலுதொடைகள
22.2    தொடைபிரிவு,அகிலத்தொடை
22.3    வென்உருஇடைவெட்டுஒன்றிப்பு
22.4    தொடையொன்றின்நிரப்பி

 தொடைகள் பயிற்சி

unit23: பரப்பளவு

23.00    கற்றல்பேறு
23.0     அறிமுகம்
23.1     இணைகரபரப்பு
23.2    சரிவகபரப்பு
23.3    வட்டமொன்றின்பரப்பு

பரப்பளவு பயிற்சி

unit24: நிகழ்தகவு

24.0    கற்றல்பேறு
24.1    எழுமாறுபரிசோதனை
24.2    மாதிரிவௌி
24.3    சமநேர்தகவு
24.4     பேற்றின்நிகழ்தகவு

 நிகழ்தகவு பயிற்சி

 unit25: கோணங்கள்

 25.0    கற்றல்பேறு
25.1    பல்கோணிஅககோணங்கள்
25.2    புறகோணங்கள்
25.3    ஒழுங்கானபல்கோணி

கோணங்கள் பயிற்சி

unit26: அட்சர கணித பின்னங்கள்

26.00    கற்றல்பேறு
26.0    அறிமுகம்
26.1     பகுதிநிறைவெண்ணாயுடையஅட்சரகணிதபின்னங்கள்
26.2    சமனற்றநிறைவெண்பகுதியுடையஅட்சரகணிதபின்னங்கள்
26.3    பகுதிநிறைவெண்ணாயுடையஅட்சரகணிதபின்னங்கள்
26.4    பகுதியில்சமஅட்சரமுடையபின்னங்கள்

அட்சர கணித பின்னங்கள் பயிற்சி

unit27: அளவிடைப்படம்

 27.0    கற்றல் பேறு
27.1     திசைகோள்
27.2     கோணமானி
27.3    அளவிடைப்படம்

அளவிடைப்படம் பயிற்சி

unit28: தரவு வகைகுறிப்பும் விக்கமளித்தலும்

28.0    கற்றல்பேறு
28.0    மீட்டல்
28.1    கூட்டமாக்காத தரவுகள்
28.2    கூட்டமாக்கியமீடிறன்பரம்பல்
28.3    கூட்டமாக்கியதரவுகளின்ஆகாரம்இடையம்

தரவு வகைகுறிப்பும் விக்கமளித்தலும் பயிற்சி

TOP