கணிதம் தரம் 11 தவணை 3 பாடத்திட்டம்
Created by www.servelearn.info - © 2018

17. பைதகரஸ் தேற்றம்

17.1 பைதகரஸ் தேற்றம் விளக்கம

17.2 பைதகரஸ் தேற்றத்தை பிரயோகித்து பிரசினம் தீர்த்தல்

17.3.  பைதகரஸ் மும்மைகள்

17.4 பைதகரஸ் தேற்றத்தை பிரயோகித்து கேத்திரகணித பிரசினம் தீர்த்தல்

17.5 பைதகரஸ் தேற்றதை பிரயோகித்து கேத்திரகணித பிரசினம் தீர்த்தல்​  2

     18  திரிகோண கணிதம்

18.1 திரகோண கணித விகிதங்கள்

18.2 30,45,60 பாகைகளுக்கான திரகோண கணித விகிதங்கள

18.3 கோணங்களுக்கான திரகோண கணித அட்டவணை

18.4 நிலைக்குத்துதள கோணங்கள் பிரசினம் தீர்த்தல்

18.5 கிடைத்தள கோணங்கள் பிரசினம் தீர்த்தல்

19 தாயங்கள்

19.1 தாயங்கள் அறிமுகம்

19.2 தாயங்களின் கூட்டல், கழித்தல்

19.3 தாயங்களின் பெருக்கல்

20 சமனிலிகள்

20.1 சமனிலிகள் விளக்கம்

20.2 சமநிலிகள் பிரசினம் தீர்த்தல்


21 வட்ட நாற்பக்கல்

21.1 வட்ட நாற்பக்கல் அறிமுகம்

21.2 வட்ட நாற்பக்கல் பிரசினம் தீர்த்தல் 1

21.3 வட்ட நாற்பக்கல் பிரசினம் தீர்த்தல் 2

21.4 வட்ட நாற்பக்கல் பிரசினம் தீர்த்தல் 3

21.5 வட்டநாற்பக்கல் அக-புற கோணதொடர்பு

21.6 வட்ட நாற்பக்கல் பிரசினம் தீர்த்தல் 4


22 தொடலிகள்

22.1 தொடலி அறிமுகம்

22.2 தொடலி பிரசினம் தீர்த்தல் 1

22.3 தொடலி தேற்றம்

22.4 தொடலி  பிரசினம் தீர்த்தல் 2

22.5 ஒன்றுவிட்ட துண்ட கோணம்

22.6 ஒன்றுவிட்ட துண்ட கோணம் பிரசினம் தீர்த்தல் 3


23 அமைப்புகள்

23.1 அடிப்படை கேத்திர கணித அமைப்புகள்

23.2 முக்காணி ஒன்றின் சுற்று வட்டம்

23.3 முக்காணி ஒன்றின் உள் வட்டம்

23.4 முக்காணி ஒன்றின் வெளி வட்டம்

23.5 தொடலிகள் 1

23.6 தொடலிகள்  2

 24 தொடைகள்

24.1 வென்வரிப்படம்

24.2 தொடைகள்  பிரசினம் தீர்த்தல் -1

24.3 தொடைகள்  பிரசினம் தீர்த்தல் -2

24.4 தொடைகள்  பிரசினம் தீர்த்தல் -3

25  நிகழ்தகவு

25.1  சார் நிகழ்ச்சிகளுக்கான நெய்யரி

25.2 சார் நிகழ்ச்சிகளுக்கான மரவரிப்படம்

25.3 பிரசினம் தீர்த்தல